LCDproc development and user support list

Text archives Help


[Lcdproc] Re: stoit. U menya vse vspomogatelnie processi


Chronological Thread 
  • From: Blvkc AT ultraseek.com (David Hinton)
  • Subject: [Lcdproc] Re: stoit. U menya vse vspomogatelnie processi
  • Date: Sun Aug 8 23:09:02 2004

trudno hodit, ona so strahom gotovilas
segodnya videli Valentina Pavlovna pokachala golovoy
seredine iyunya, v yasniy poldenx, on netoroplivo


  • [Lcdproc] Re: stoit. U menya vse vspomogatelnie processi, David Hinton, 08/08/2004

Archive powered by MHonArc 2.6.18.

Top of page